Тройна защита за рапицата

РАПУЛ България предоставя възможност на земеделските производители да застраховат своите рапични посеви през 2022 г. чрез иновативната програма РАПУЛ ГАРАНЦИЯ СУПЕР+. При всяка заявена торба семена рапица Rapool Seed Power® или Rapool Seed Power® + инсектицид LUMIPOSA®, Участникът може да се възползва от комбинираната застрахователна защита срещу суша, измръзване и градушка. Заявките за семена, третирани с инсектицид LUMIPOSA®, се приемат до 28.07.2022 г.

Общи условия на програмата: 

1. Хибридите, участващи в програмата са: 

  • Конвенционални: ДИНАМИК, ДЪПЛО, КИКЪР, ДАРИОТ;

  • Клиърфийлд: МАТРИКС CL, БЕАТРИКС CL, ФЕНИКС CL, ЕДИМАКС CL.

2. Програма РАПУЛ ГАРАНЦИЯ СУПЕР+ дава правото на комбинирана застрахователна защита срещу:

  • СУША (непоникване на засетите семена поради суша) в периода 01.09 – 01.11.2022 г. – параметрично застраховане на база индекс, проследяване със сателит и мобилно приложение; обезщетението се изплаща веднага, след установяване на недостатъчно влага за поникване и развитие на растенията.
  • ИЗМРЪЗВАНЕ в периода 15.12.2022 – 25.03.2023 г. – обезщетението се изплаща на база физически оглед и при разваляне на посева и презасяване на полето с пролетни култури.
  • ГРАДУШКА в периода 01.04.2023 – 15.07.2023 г. – обезщетението се изплаща на база физически оглед и установяване на съответната щета.

3. При възникване на което и да е от посочените застрахователни събития, включени в програма РАПУЛ ГАРАНЦИЯ СУПЕР+, Участникът получава обратно заплатената от него сума за закупените семена.

4. Всеки участник в кампанията получава застрахователна полица за всеки един от рисковете, предмет на програмата, само при коректно попълнен ВАУЧЕР- ЗАЯВКА и подадена към съответния търговски представител на РАПУЛ или към офиса на РАПУЛ, на адрес: 1606 София, ул. „Доспат“ № 7, или изпратена на email адрес: office@rapool.bg, както и към съответния дистрибутор, от когото ще бъдат закупени семената.

5. РАПУЛ не носи отговорност за неточна и невярна информация, предоставена от Участника.

6. Всеки Участник, подписал ВАУЧЕР-ЗАЯВКА, приема настоящите Общи условия на кампанията. ВАУЧЕРЪТ-ЗАЯВКА и Общите условия заедно, представляват своеобразен договор между РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД и Участника.

7. РАПУЛ си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 5 (пет) дни от датата на публикуването им на уебсайта www.rapool.bg. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на уебсайта за наличие на промени в Общите условия, а търговските представители на РАПУЛ ще имат ангажимента персонално да информират всички участници, които вече са попълнили ВАУЧЕР-ЗАЯВКА.  

8. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

LUMIPOSA® е регистрирана търговска марка на Corteva Agrisciense.


ваучер рапица 2022.pdf

Тройна защита за рапицата
ваучер рапица 2022.pdf

   Download