Технология за производство

Торене

За високи и стабилни добиви от зимна рапица се изисква балансирано снабдяване с хранителни вещества. В сравнение с други видове култури зимната рапица има висока потребност преди всичко от калий, фосфор, сяра, бор и азот (виж табл. 1).

Таблица 1: Осреднени отнемания на хранителни вещества при селскостопански културиТорене преди сеитба
Рапицата поради слабо развитото овласяване на корена има слаба усвояваща способност на хранителни вещества. липса на основни хранителни веществаОптималните pH-стойности са от 6,0 до 6,3 за глинесто-песъчлива почва и 6,5 за песъчливо-глинеста почва. Определянето на основните торови норми е функция на запасеността на почвата с хранителни вещества, потребностите на растенията от основни хранителни вещества и планувания добив. Една добра запасеност с фосфор стимулира развитието на корена и образуването на семена, повишава устойчивостта и подобрява зреенето. Недостига на фосфор понижава студоустойчивостта и добива. Според очаквания добив фосфорното торене трябва да се движи от 8 до 12 кг P205/дка. Калият е важен за мразоустойчивостта, за образуването на цветовете и шушулките и водния режим. Според планувания добив калиевите торови норми се движат от 18 - 27 кг К2О/дка. Магнезият е важен за енергийня режим и обмяната на веществата. Рапицата се нуждае в зависимост от условията от около 1,5 - 3,0 кг/дка Мg.


Торене след сеитба
При нормални условия на растеж зимната рапица не се нуждае от азотно торене през есента. Растенията могат да поемат 5-8недостиг на бор кг N/дка, а когато условията са много благоприятни рапицата може да свърже до 20 кг/дка азот в биомаса. В зависимост от интензивността на почвената обработка и лиматичните условия минерализацията на азота е различна.

В случай, че се появят първи признаци на азотен глад и вследствие на студено, влажно или много сухо време не може да се очакват значими количества азот от почвата, посевите може да се подхранят с 2-4 кг N/дка. Прекомерното подаване на азот през есента благоприятства прерастването и повишава ненужно риска от измръзване.

Зимната рапица трябва да достигне преди зимата поне 4-листния стадий и дотогава тя е особено податлива на стрес. При по - късна сеитба, житен предшественик и слабо развити посеви се препоръчва във фаза 2 - 4 лист подхранване с 20 - 25 кг/дка NPK (16/16/16 или 10/20/20). Доброто снабдяване с фосфор и калий стимулира коренообразуването и мразоустойчивостта на зимната рапица.

Желателно е включване на борно торене в доза 0,015 В кг/дка едновременно с третирането с фунгициди, растежни регулатори или др., за да се гарантира по - добра жизненост и зимустойчивост, както и силен старт през пролетта.


Торене през пролетта
Азотът
има централно значение при образуването на добива. Растежът на листната маса, образуването на шушулките и броя на семената на всяка единица площ се обуславят от азота. Рапицата започва да расте при ниски почвени температури, когато снабдяването с азот от почвата все още не е налице. Рапичните растения имат голяма потребност от азот през пролетта от началото на вегетация до цъфтеж.

При оптимизиране на азотното торене са от значение икономическите и екологичните аспекти. За да не причиняваме азотни излишъци и голям преразход на средства при високите цени на торовете, азотните торови норми през пролетта трябва да са в такива граници, че долната да осигурява повишение на добива, а горната да съответства на добивния потенциал (виж табл. 2). Стресовите фактори (горещина, суша, вредители, болести, заплевеляване) затрудняват преобразуването на азотните торове в добив.

Азотното торене по правило се прави през пролетта чрез внасяне на торовата норма в 2 дози, първата доза (60%) към началото на вегетацията, а втората доза (40%) през фазата на изнасяне на стъблото. По - късно подадените хранителни вещества само отчасти се усвояват от растенията и не могат да са от голяма полза при формирането на добива.

Растенията имат нужда и от сяра за изграждане на белтъчините и други съставки. Липсата на сяра води до недостатъчно оползотворяване на азота при азотното торене. Според очаквания добив торенето със сяра трябва да възлиза на 3 - 4 кг S/дка. При липса на бор растенията имат малко на брой зърна в шушулка. Според очаквания добив торенето с бор трябва да е 0,1 - 0,15 кг B/дка.

Таблица 2: Азотно торене през пролетта, примерна калкулация


<< Обратно

 
Технология за производство